התכנית היא חלק ממהלך לקידום מוכנות ללמידה והתפתחות בריאותית בגיל הרך, ותומכת בקידום אתגר המוביליות. היא ממוקדת בקידום התפתחות מיטבית: קוגניטיבית, רגשית-חברתית ופיזיולוגית של כלל התינוקות והפעוטות בחברה הבדואית בנגב.

הצורך

הגיל הרך הוא תקופה קריטית בהתפתחותו של כל ילד ומשפיעה על מהלך חייו שלו ושל משפחתו ועל סיכוייהם למוביליות חברתית-כלכלית. ניתן לראות פערים בהיקף ובאיכות תשתיות לחינוך-טיפול, לבריאות ולרווחה עבור הגיל הרך בין החברה הבדואית לשאר החברה הישראלית.שיעור ההשתתפות של פעוטות בדואים במסגרות המפוקחות על ידי המדינה מגיע לכ-5% מכלל הפעוטות והתינוקות בלבד (לעומת 25% באוכלוסייה הכללית). גם בתחום הבריאות ניכר מחסור בטיפולים התפתחותיים התואמים את צרכי האוכלוסייה והיקפה, כמו גם בהיקף שירותי בריאות הציבור במרחב: בסך הכל 66 אחיות וחברי וחברות צוות ממקצועות הבריאות ושבע רופאות בטיפות חלב אמורות לתת מענה ל-35,000 תינוקות ופעוטות והוריהם. על כך מתווסף שיעור פריון הילודה הגבוה בחברה הבדואית.

הפעילות

התכנית כוללת חמישה יעדים אסטרטגים: קשר הורה ילד, מסגרות חינוך טיפול, סביבה וקהילה, הכשרת אנשי מקצוע, ומוגבלות וקידום עיכובים התפתחותיים. הנכחת גילאי לידה-3, תתבטא בהעמקת הידע והרחבת השיח והעשייה המשותפת סביב גיל זה, באמצעות העמקת העבודה במרחב הביתי, הכשרות לאנשי מקצוע, והובלת מנגנונים ארגוניים שיאפשרו ראייה משותפת ולמידה מעמיקה של צרכי הילדים והוריהם. ראייה זו  מאפשרת דיוק בבניית תכנית יישובית המותאמת לצרכים ומקדמת איגום משאבים.