פיתוח מענים פנים בית ספריים למניעה וטיפול הוליסטי בתלמידות על רצף הסיכון למניעת נשירתן ממערכות החינוך ולהבאתן לניעות בתפקודן בהיבטים הלימודיים, האישיים, החברתיים והמשפחתיים.

הצורך:

מיעוט שירותים פנים בית ספריים במערכת החינוך החרדית לתלמידות במצבי סיכון התומכים בהתמודדות יעילה עם קשיי הלמידה וההשתלבות שלהן מביא להסלמה בקשיי התפקוד ולנשירה מהמערכת.

פעילות מרכזית של התכנית / כיווני פיתוח:

ברמת בתי הספר: פותחה פרקטיקה מבוססת מחקר והכשרה אקדמית לאיתור, הערכה ולטיפול רב תחומי המשנה את מסוגלות מוסדות החינוך לבנות מהמיינסטרים ומוסדות לתלמידות נושרות להעניק לתלמידות על רצף הסיכון מענה למכלול צורכיהן ולהביאן להצלחה בכל תחומי בית הספר והחיים.
ברמת פיתוח מקצועי: פותחו מסגרות ומתווים פרופסיונאליים להכשרה אינטנסיבית למחנכות ועובדות קידום נוער, חוצה מוסדות החינוך לבנות, במהלך המתחבר לרפורמות של “עוז לתמורה” ו”אופק חדש” במיקוד טיפול בתלמידות במצבי סיכון.
ברמת מוסדות להכשרה לפרחי הוראה וחינוך- בסמינרים: מתקיימים מספר מהלכים שלהם חשיבות מכרעת לקיום השפעה מערכתית, ביניהם: (1) פרחי ההוראה מקבלים חטיבת לימודים במיקוד הטיפול רב תחומי בתלמידות על רצף הסיכון המשנה את תפיסות החינוך ההוראה והטיפול; (2) הוקמה מגמת הכשרה להסמכה כעובדות קידום נוער (התכנית קיבלה אישור ממשרד החינוך והבוגרות משולבות בתפקידי מפתח לעבודה עם נערות בסיכון); (3) אחד הסמינרים זכה לשמש כפיילוט ניסויי באחת הרפורמות החשובות להשכלה גבוהה המכונה “סמינר כיתה” (שיתוף בין האקדמיה לבתי הספר ביישוב לקידום אפקטיביות בתי הספר וההכשרה המקצועית של אנשי החינוך).

קהל יעד:

תלמידות מערכת החינוך החרדית; מוסדות חינוך בחברה החרדית; יועצות, מנהלות ומחנכות, עובדות קידום נוער.