יצירת מענים במוסדות לבנים המכוונים לאיתור, הערכה וטיפול בתלמידים במצבי סיכון.

הצורך:

לאור תפיסת הלימוד כערך מכריע בחברה החרדית אפשר להגדיר מצבים של קשיי למידה, סיכון, נשירה ומעבר למסגרות חינוך אלטרנטיביות כבעיה חברתית גורפת. כמו כן, מיעוט בעלי מקצוע מתחומי יעוץ, פסיכולוגיה ורווחה מביא ל”הזנחה” של תלמידים שאינם משתלבים לפי האידאל של המוסד התורני.

פעילות מרכזית של התכנית / כיווני פיתוח:

מוסדות חינוך: הטמעה של פרקטיקה מבוססת שיטות טיפול והוראה המותאמות לתלמידים במצבי סיכון במוסדות החינוך החרדיים; רכישת ידע, כלים ומיומנויות של המלמדים לטיפול ישיר במכלול הצרכים של התלמידים  במצבי סיכון ומשפחותיהם (בתחום הרגשי, החברתי, הלמידה והמשפחה).

פיתוח מקצועי לאנשי חינוך: פותחו מסגרות להכשרה אינטנסיבית למלמדים, מנהלים ומשגיחים בטיפול אינטנסיבי בתלמידים במצבי סיכון, רב גילאי, המוכרות לקידום מקצועי במתווים לפיתוח פרופסיונאלי של משרד החינך.

מסלול השכלה פורמאלי (תואם תואר אקדמי): התמקצעות עובדי חינוך והוראה ופתיחת מגמות הכשרה אקדמיות חדשות בתחומי התמחות חינוכיים-טיפוליים ועובדי קידום נוער החיוניים לטיפול שורשי באוכלוסיית התלמידים בסיכון לנשירה ולאימוץ של התנהגויות סיכוניות.

קהל יעד:

אנשי מקצוע ותלמידי מערכת החינוך החרדית לבנים.