fbpx

אתגר ההזדקנות – תכנית העבודה של ג’וינט-אשל לשנת 2022

מסמך/מצגת54 עמ'עברית2022

תקציר

שנת 2022  היא השנה השנייה לתכנית החומש ה-11 של ג’וינט – אשל. התוכנית מבטאת מעבר מאסטרטגיה של פיתוח מענים להפצה רחבה בנושאים שהוגדרו כחסרים לאסטרטגיה של קידום ‘הזדקנות מיטבית’ בישראל.האימפקט שהוגדר הוא דחיקת התלות אשר יקודם באמצעות מהלכים רחבים, מוכווני מדדים ויעדים ברמת הפרט וברמת המערכות המטפלות בו, ובתוך כך: אוריינות דיגיטלית, חוסן אישי וניהול תקופת החיים החדשה, תעסוקה איכותית, שייכות חברתית, ניהול בריאות ותפקוד, מטפלות/ים בזקנים סיעודיים ורשות מקדמת הזדקנות מיטבית. כל זאת תוך מתן דגש לצמצום פערים של אוכלוסיות פגיעות.

במוקד התוכנית ובשיתוף משרדי ממשלה וארגונים רלוונטיים: המשך פיתוח היעדים למדדים שהגדירה הממשלה באימוץ המפה להזדקנות מיטבית בישראל, הוצאה לפועל של 3-2 מהלכים מוכווני אימפקט ברמת הפרט והמערכת, השקעת מאמצים ברתימת סוכני שינוי בעולם הזיקנה וגיבוש החלטה על הקמת בית ספר לאומי להזדקנות מיטבית.

תגיות: תכנון, זיקנה, הזדקנות מיטבית בישראל, אסטרטגיה, מדיניות, החלטת ממשלה 127, אימפקט בזיקנה

דילוג לתוכן
Send this to a friend