fbpx

כ-30% מהאזרחים הוותיקים נמצאים בסיכון לניתוק חברתי

מהלך ‘השייכות החברתית’ – ‘מעטפת קהילתית’ לכל אזרח ותיק בישראל.

מינהל אזרחים ותיקים במשרד הרווחה והביטחון החברתי יחד עם ג’וינט-אשל, משיקים בימים אלה את מהלך ‘השייכות החברתית’, זאת במסגרת ההתמודדות עם אתגרי הזיקנה בישראל. מהלך ‘השייכות החברתית’ יספק מענים חדשים להתמודדות עם סוגיית הבדידות, ובמקביל יעודד תחושה של משמעות ועשייה בקרב מי שמעונין להשפיע על סביבתו. מהלך ‘השייכות החברתית’ יושק ביום חמישי, 21.7.2022, בכנס מקוון המיועד לאנשי ונשות מקצוע בתחום הזיקנה, במעמד שר הרווחה והביטחון החברתי, ח”כ מאיר כהן, ומנכ”לית משרד הרווחה והביטחון החברתי, גב’ סיגל מורן.

כחלק מחזונו של משרד הרווחה והביטחון החברתי, מהלך ‘השייכות החברתית’ יספק ‘מעטפת קהילתית’ לכל אזרח ותיק, במטרה להגביר את תחושת השייכות, המשמעות ואיכות החיים. ‘מעטפת קהילתית’ היא הקשר של האזרח הוותיק למחלקה לשירותים חברתיים ולקהילה. באמצעות קשר זה יקבלו האזרחים הותיקים מגוון מענים רווחתיים כגון: מועדון חברתי, ‘קהילה תומכת’, חיבור לגורמי התנדבות וקשר בלתי פורמלי בין אזרחים ותיקים לשכנים, ולגורמים מקומיים.

משרד הרווחה והביטחון החברתי ביחד עם ג’וינט-אשל, הבחינו בשלושה גורמים המגבירים שייכות בקרב אזרחים ותיקים, אשר ישמשו כדרכי הפעולה: הגברת ההשתתפות החברתית; הרחבה והעמקה של הרשתות החברתיות; והגברת תחושת השייכות לאזור המגורים. מלבד דרכי פעולה אלו, מהלך ‘השייכות החברתית’ כולל הכשרות לאנשי מקצוע, שדרוג בעבודת המסגרות והשירותים והפיכתן למגבירות שייכות, יצירת שפה אחידה בתחום הזיקנה ופיתוח כלי עבודה מבוססי נתונים.

במסגרת הכנס יוצג סקר מיוחד – “סקר השייכות של זקני ישראל” שנערך על ידי מכון גיאוקרטוגרפיה ומכון ERI בקרב 777 משתתפים בני 65 ומעלה החיים בקהילה בישראל. מטרת הסקר הייתה לקבל תמונה עדכנית על מצב השייכות, ולזהות אילו מאפיינים מגבירים את הסיכון לניתוק חברתי בקרב האזרחים הותיקים.

מהסקר עולה כי:

  • כ-30% מכלל האזרחים הוותיקים בישראל (338,400 מזקני ישראל) נמצאים בסיכון לניתוק חברתי.
  • 7% שהם 79,000 מכלל האזרחים הוותיקים חיים בניתוק חברתי.
  • בין הגורמים המעלים את ההסתברות לניתוק חברתי: חיים עם בן/ת זוג סיעודיים, זקנים ללא ילדים או שילדיהם חיים בחו”ל, וכן זקנים עם מוגבלות חמורה.

עוד עולה מהסקר כי:

  • ל-11% מהזקנים אין על מי לסמוך בעת מצוקה.
  • ל-25% יש לכל היותר אדם אחד לשיחה על נושאים אישיים.
  • 16% לא נמצאים בקשר עם אף אדם פנים מול פנים במהלך היום.
  • 15% לא מרגישים שיש להם שכנים שיסייעו להם בעת מצוקה.
  • 27% לא משתתפים כלל בפעילות חברתית במהלך השנה.

יוסי היימן, מנכ”ל ג’וינט-אשל: “מהלך השייכות שאנו מקדמים עם המשרד מבקש לתת מענה לאזרחים הוותיקים המנותקים חברתית ולאלו המצויים בסיכון לניתוק חברתי. המטרה העיקרית היא לחזק את תחושת השייכות והמשמעות של האזרחים הוותיקים ולאפשר הזדקנות מיטבית, נאותה ומכבדת. מודל הפעולה של המהלך כולל 4 עקרונות מרכזיים: איתור האזרחים הוותיקים, שמירה על קשר, חיבור לשירותים שונים והתערבות. בנוסף מתקיימות במסגרת המהלך הכשרות לאנשי מקצוע, פיתוח כלים וחומרים מבוססי נתונים – הכול תחת תמונת-על הרואה את הערך של שייכות ומשמעות כדרך חיים להזדקנות מיטיבית”.

דילוג לתוכן
Send this to a friend