fbpx

בריאות, עירוניות ושנות חיים ראשונות: עקרונות מנחים לפיתוח מודל עירוני בתחום הבריאות בגיל הרך

נוצר ע"י נועה בן-דוד, מרב אורנשטיין-קינן, אנה לרנר-זכות
מסמך/מצגת87 עמ'עברית2023

תקציר

השקעה בשנות החיים הראשונות, כחלון הזדמנויות להתפתחות מיטבית של ילדים ולקידום המוביליות החברתית שלהם לאורך חייהם – היא יעד אסטרטגי של המשרד ושל ג’ו’ינט-אשלים, והיא שהובילה לפיתוח המודל הרשותי לבריאות בגיל הרך ולהנגשת שירותים ייחודיים ביישובי הפיילוט לוד ורמלה. התוכנית הכירה בתפקידה וביכולתה של הרשות המקומית להשפיע על ההתפתחות והבריאות של פעוטות מבראשית, ובחנה פתרונות שונים שגובשו בשותפות תוך-משרדית, בין-משרדית ורב-מגזרית – לכדי מודל יישובי.

שותפים: משרד הבריאות – מנהל תכנון איסטרטגי וכלכלי, מכון ברוקדייל-מאיירס

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend