JDC ISRAEL’s Activities in Times of National Emergency: 2006 – 2009

נוצר ע"י אולמן, חוה
מסמך/מצגת12 עמ'אנגלית2012

מסמך זה מפרט את תגובת ג'וינט ישראל בתקופת מלחמת לבנון השנייה, השתלבותו של ג'וינט ישראל בסיוע לאזרחים בצפון ובדרום הארץ בהתמודדות עם מצב החירום, ובתהליכי השיקום "ביום שאחרי", לאור הלקחים והניסיון שהצטבר בהתמודדות עם שעת חירום לאורך השנים

פריטי ידע קשורים

JDC ISRAEL Activities with the Haredi Population: Initiatives, Projects and Partnerships

מסמך זה סוקר את פעילות כלל אגפי ג'וינט ישראל ושיתופי הפעולה שנרקמו ונוצרו במשך השנים לצורך פעילות לקידום המגזר החרדי

מסמך/מצגת 2012

הילדים בגיל הרך במשפחות האומנה: מאפיינים ותהליכי התערבות

השירות החוץ ביתי העיקרי לילדים בגיל הרך בקצה רצף הסיכון הוא משפחת האומנה. מטרת המחקר הינה המשך למידה על מאפייני הילדים בגיל הרך באומנה ובני משפחותיהם ועל תהליכי ההתערבות הנעשית עמם שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  

מסמך/מצגת 2014

I PRO Skills: כישורים לעולם העבודה

מצגת להצגת מודל תפיסתי חדש לכישורים ומיומנויות לעולם העבודה המשתנה

מסמך/מצגת 2017

יחידות הסיוע ליד בתי המשפט לענייני משפחה: מחקר הערכה ארצי

מחקר זה בוחן את תוצאות ההתערבות של כל יחדות הסיוע הפועלות לצד בתי המשפט לענייני משפחה בארץ מנקודת מבטם של מטופלי השירות. כמו כן, כולל המחקר זיהוי גורמים שעשויים לנבא את תוצאות הליך הגישור ביחידות שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  

מסמך/מצגת 2015
Send this to a friend