fbpx

תבת: תוכנית עבודה תלת-שנתית 2021-2023

מסמך/מצגת126 עמ'עברית2020

תקציר

מסמך זה מסכם את תוצריו של תהליך עבודה נרחב אשר ניסה למפות את אתגרי התעסוקה המרכזיים לשנים הקרובות ואת זירות הפעולה האפקטיביות להתמודדות עמם. אתגרי העל שסומנו היו: העלאת פריון העבודה והעלאת שיעורי ההשתלבות בשוק העבודה, כאשר מתוכם נגזרו יעדי התעסוקה הלאומיים שנקבעו על ידי הממשלה – יעדי 2030.

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

דילוג לתוכן
Send this to a friend