fbpx

בניין הג’וינט מואר בסגול – יום שיוויון זכויות לאנשים עם מגבלות

ג’וינט ישראל לוקח חלק פעיל בקמפיין לילה סגול ומאיר את משרדי הג’וינט  בסגול יחד עם עוד כ-100 בניינים נוספים ברחבי הארץ.

בניין הג'וינט מואר בסגול – יום שיוויון זכויות לאנשים עם מגבלות

ב- 3.12 אנחנו מציינים את יום שוויון הזכויות לא.נשים עם מוגבלות. היום מוקדש לקידום ההבנה כלפי אנשים עם מוגבלות, עידוד וקידום שלומם. יום זה שם דגש על זכותם של א.נשים עם מוגבלות להשתתפות מלאה בכל תחומי החיים על ידי שוויון בזכויות, בדיוק כמו לאזרחים אחרים.

דוגמא בולטת המשקפת את חוסר השיוויון בייחס לאנשים עם מוגבלויות הוא שיעור השתתפותם בשוק העבודה. בישראל חיים כיום כ-800 אלף אנשים עם מוגבלות בגלאי העבודה (20-64), אך פחות ממחצית מהם מועסקים. במהלך משבר הקורונה אבטלה זו רק הלכה והחריפה, כאשר פעמים רבות עובדים עם מוגבלות היו הראשונים להיות מפוטרים ממקום עבודתם.  

החסמים בנושא התעסוקה רבים. מחד גיסא, מעסיקים שחוששים לקלוט עובדים עם מוגבלות עקב קשיים אובייקטיבים, אבל לפעמים גם בגלל דעות קדומות. מאידך, אנשים עם מוגבלות שמסיבות שונות נמענים מלהגיש מלכתחילה מועמדות למשרות ולהיכנס לתוך שוק העבודה.

לצד הצורך המיידי בקידום שיוון הזדמנויות בתעסוקה, יש חשיבות לפעול להגדלת השיוויון בכלל תחומי החיים במטרה למקסם חיים עצמאיים של אנשים עם מוגבלותבשירותים החברתיים, בחיי המשפחה, הפנאי והתרבות.

בהתאם למצב זה בארץ, נערך בג’וינט ” ישראל מעבר למגבלות” בשנים 2019-2020 תכנון אסטרטגי, ובמסגרתו בוצע תהליך למידה שכלל בחינה מחודשת של מצבם של אנשים עם מוגבלות בישראל ומיפוי הפערים בינם ובין אנשים ללא מוגבלות בהיבטים שונים בחיים. 

מטרתו של ג’וינט “ישראל מעבר למגבלות” היא למקסם את החיים העצמאיים של אנשים עם מגבלות וזאת באמצעות הגדלת השוויון בהשתתפותם החברתית והכלכלית. 

כיום, אין מידע ארצי כולל ומעודכן אשר מאפשר לדעת מספר מדויק של אנשים לכל סוג מוגבלות. העדר איסוף מרוכז ושיטתי של נתונים עדכניים ואמינים על אנשים עם מוגבלות ומחסור בכלי מדידה ובגופים שמבצעים מדידה שוטפת מקשים על בחינת שינויים ועל זיהוי מגמות. 

ג’וינט “ישראל מעבר למגבלות” החלה בגיבוש מפת מדדים אסטרטגית כדי לבחון כמותית ואיכותנית את היקף ואת עומק השינוי של הפעילויות השונות על רמת העצמאות של אנשים עם מוגבלות ועל צמצום הפערים בהזדמנויות בינם ובין אנשים ללא מוגבלות. מפת מדדים לאומית אחידה עבור הגורמים השונים עשויה לשמש מגדלור ולאפשר לזהות את התחומים שבהם נדרשת התערבות כדי לשפר את רמת עצמאות של אנשים עם מוגבלות בישראל. המפה תוכל לסייע להגדיר קווים מנחים לתכנון ולתקצוב של פעולות, התערבויות ומענים מערכתיים להשגת יעדים, להניב שינוי של ממש בחייהם של אנשים עם מוגבלות ובכך לתרום ליצירת חברה מגוונת וטובה יותר. אך על מנת להגיע להעמיק ולהסכים על מפת מדדים לאומית נדרשת עבודה ופעולה משותפת של כלל הגופים העוסקים בתחום.  

למעוניינים להעמיק בנושא, אנו מזמינים אתכם לקרוא את המחקר של ברוקדייל “אנשים עם מוגבלות בישראל 2021: עובדות ומספרים”- https://brookdale.jdc.org.il/wp-content/uploads/2021/11/HEB_Facts_Figures_2021.pdf

דילוג לתוכן
Send this to a friend