fbpx

תמונת מצב ומגמות בתעסוקה של בני 45-74

נוצר ע"י שנור, יצחק; וולדה צדיק, אברהם; ברודסקי, ג'ני
מסמך/מצגת53 עמ'עברית2015

תקציר

מטרת הסקירה היא לאמוד את אוכלוסיית היעד להתערבות ולעמוד על מאפייניה. בסקירה זו, המתבססת על ניתוח נתוני סקרי כוח אדם, מגמות והשוואות בין-לאומיות, מוצגת תמונת מצב מקיפה על דפוסי העבודה של מבוגרים ומובא ניתוח הגורמים המשפיעים על סיכוייהם להשתלבות בשוק העבודה

שותפים: ממשלת ישראל

דילוג לתוכן
Send this to a friend