fbpx

תכנית חן: מדריך הפעלה

נוצר ע"י קליין, הדסה; פלדהיים, רינה; מלר, אתי; הלר, שרה
מסמך/מצגת127 עמ'עברית2018

תקציר

מסמך זה הוא מדריך ההפעלה לתכנית חן לקראת הטמעתה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. במדריך מוצגים התכנית ויעדיה, הזירה בה פועלת התכנית ותחומי הפעילות

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

דילוג לתוכן
Send this to a friend