fbpx

הכירו: הזוכים בפרס גליקמן 2021

הכירו: הזוכים בפרס גליקמן 2021

באירוע פתיחת השנה השנייה של קהילת החדשנות בזיקנה Aging IL העניק ג’וינט-אשל את פרס גליקמן לשנת 2021 לשלושה מיזמים המפותחים במסגרת הקהילה בסכום כולל של 25,000 דולר.

המיזמים הזוכים הוכרזו באירוע מקוון במעמד ד”ר נציג משפחת גליקמן בארץ צבי פיין, מנכ”ל ג’וינט-אשל יוסי היימן ויו”ר ועדת הפרס ג’ני ברודסקי.
בשנה זו בניגוד לשנים קודמות בהן הוענקו פרסים על תוכניות קיימות הפועלות בשטח, בחר ג’וינט-אשל להעניק את הפרסים למיזמים בשלב התכנון כדי לעודד עשייה חשובה ויוזמות העולות מהשטח בקרב קבוצות באוכלוסייה שחלקן מגיעות מעולם הזיקנה וחלקן הם יזמים, פעילים חברתיים ואנשים מן השורה המעוניינים לעסוק ולהשפיע על אתגר הזדקנות האוכלוסייה.

חברי ועדת הפרס כללו נציגים ממשרד הבריאות, הרווחה, המשרד לשוויון חברתי, ביטוח לאומי, מהעמותה למען הזקן, הרשות המקומית, האקדמיה, מעולם היזמות ומארגון הג’וינט.
עשרה מיזמים הוגשו והועלו לדיון הוועדה, שהתרשמה מהשונות והגיוון של היוזמות.

פרס המקום הראשון בסכום של 10,000 דולר הוענק למיזם אד”מ – דיור שיתופי קהילתי בר השגה לגיל השלישי

בסיכום דברי חברי ועדת הפרס צוין שדיור שמתאים למבוגרים הוא נושא חשוב בסדר היום הציבורי.
הוועדה התרשמה שהמיזם מבטא העצמה של אוכלוסיית מבוגרים שפותרים את בעיותיהם בעצמם. החברים הפעילים במיזם הם אנשים מבוגרים אקטיביסטים, שפועלים, יוזמים, מייצרים, ולמעשה מהווים דוגמה להזדקנות פעילה.
המיזם הוא בעל אוריינטציה אוניברסאלית מותאמת לקבוצה גדולה יותר באוכלוסייה ומופנה לא רק לבעלי אמצעים כפי שדיור מוגן קיים משרת היום. המיזם מקדם תפיסת הזדקנות בקהילה, מכוון לאוכלוסייה שהרשות לא מטפלת בה (כזאת שאיננה חלשה ונזקקת) ותורם להזדקנות מיטבית.

פרס המקום השני בסכום של 8,000 דולר הוענק למיזם תו אד”ל – תו תקן לאוריינות דיגיטלית

בסיכום דברי חברי ועדת הפרס צוין שאוריינות דיגיטלית לאוכלוסייה הבוגרת היא סוגיה חשובה שצריכה לעמוד בראש סדר העדיפות הציבורי כאשר הקורונה חיזקה עוד יותר את חשיבותה. הוועדה התרשמה שצוות המיזם בעל יכולת לפעול ולהאיץ את הנושא של ייצור תו תקן בסיסי שממנו אפשר לצמוח. המיזם מקדם את תפיסת ההזדקנות בקהילה, עוזר בשימור יכולת, פונה לאוכלוסייה אוניברסאלית שיכולה להרשות לעצמה ציוד דיגיטלי, אך מתקשה בהפעלתו ומחבר את הזקנים למאה ה-21.

באופן מסורתי הוועדה בוחרת את שלושת המקומות הראשונים, אולם השנה רצינו להביא לידי ביטוי את חוכמתם, ניסיונם ומעורבותם של חברי קהילת Aging IL, ולכן באופן יוצא דופן הבאנו את בחירת מקום זה לשיפוטו של הקהל: כ-250 איש שהשתתפו באירוע וקיבלו את זכות הבחירה למקום זה באמצעות הצבעה דיגיטילת.

כך בחר הקהל להעניק את פרס המקום השלישי בסכום של 7,000 דולר למיזם אחוות הדורות – פורום למיפוי ארגונים בין דוריים.

ארגון הג’וינט ממשיך להזמין אנשי מקצוע, יזמים טכנולוגיית וחברתיים, אזרחים ותיקים ואנשים מן השורה להצטרף לקהילה החדשנות Aging IL מייסודם של קרנות הביטוח הלאומי, אשוקה ישראל, הכוורת וג’וינט-אשל. קהילה המחברת בין יזמים, משקיעים, ממשלה, רשויות ואנשי מקצוע מתחום הזיקנה תוך קירוב וחיבור בין עולם היזמות לעולם הזיקנה.

דילוג לתוכן
Send this to a friend