fbpx

דואגים לעתיד עם ‘זמן עתיד’ – מכשירים בכירים ובכירות ממגוון תחומים להתמודדות עם אתגר ההזדקנות

מנהלות ומנהלים בכירים בשירות הציבורי ומהמשק הישראלי יצאו למסע משותף להעמקת הידע אודות אתגר ההזדקנות ולהתמודדות עם אתגרים מערכתיים בשדה ההזדקנות. מטרת התוכנית, שמחזור זה והבאים אחריו יגבירו את הממשקים ושיתופי הפעולה הבין ארגוניים והבין מערכתיים לטובת התמודדות עם האתגר הלאומי של היערכות ישראל להזדקנות מיטבית של האוכלוסייה.

היערכות להזדקנות האוכלוסייה בישראל היא אתגר לאומי מרכזי בעשורים הקרובים, כחלק מהמאמץ לתת מענה לאתגר זה 30 מנהלות ומנהלים בכירים בשירות הציבורי ובמשק הישראלי המגיעים ממגוון סקטורים: שלטון מרכזי, שלטון מקומי, חברה אזרחית, פילנתרופיה, ארגוני בריאות, מחקר ואקדמיה והסקטור הפרטי יצאו למסע משותף, במחזור ה-2 בתוכנית ‘זמן עתיד’, להעמקת הידע אודות אתגר ההזדקנות ולהתמודדות עם אתגרים מערכתיים בשדה ההזדקנות.

כלל המשתתפים שנבחרו הם בעלי פוטנציאל להובלת שינוי במערכות ההזדקנות בישראל, אשר על שולחן העבודה שלהם קידום סוגיות העוסקות בנושא ההזדקנות בעולמות ה: בריאות, רווחה, פנאי וקהילה, פיננסים, אסטרטגיה, משפט, חדשנות ,טכנולוגיה, ניהול ידע ועוד. מחזור זה והבאים אחריו ירחיבו את מעגלי הרשת של סוכני שינוי הפועלים בשדה ויגבירו את הממשקים ושיתופי הפעולה הבין ארגוניים והבין מערכתיים לטובת התמודדות עם האתגר הלאומי של היערכות ישראל להזדקנות מיטבית של האוכלוסייה.

התכנית היא פרי יוזמה של משרד ראש הממשלה – אגף ממשל וחברה ואגף עתודות לישראל, ג’וינט-אלכא וג’וינט-אשל, אליהם חברו שותפים מגופים מובילים, ביניהם: משרד הרווחה והביטחון החברתי, משרד הבריאות , משרד האוצר, המשרד לשוויון חברתי, משרד נגב גליל והחוסן הלאומי, הביטוח הלאומי ומרכז השלטון המקומי שהבינו שהיערכות מיטבית מחייבת בניית שותפויות רב מגזריות ורב מקצועיות כדי לקדם ראייה הוליסטית ועבודה סינרגטית בין הגופים הפועלים בשדה, לטובת כלל הציבור במדינת ישראל.

 

 

דילוג לתוכן
Send this to a friend