fbpx
שנים
אתגרים
a:0:{}
a:1:{i:0;i:1090;}
a:1:{i:0;i:1111;}
a:1:{i:0;i:1590;}
a:1:{i:0;i:55;}
a:1:{i:0;s:2:"55";}
a:1:{i:0;s:4:"1065";}
a:1:{i:0;s:4:"1090";}
a:1:{i:0;s:4:"1111";}
a:1:{i:0;s:4:"1590";}
a:2:{i:0;s:2:"55";i:1;s:4:"1065";}
a:2:{i:0;s:2:"55";i:1;s:4:"1111";}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;i:6719;}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;i:6856;}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:2:"55";}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:4:"1090";}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:4:"1111";}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:4:"6867";}
a:2:{i:0;s:4:"1090";i:1;s:2:"55";}
a:2:{i:0;s:4:"1090";i:1;s:4:"1111";}
a:2:{i:0;s:4:"1101";i:1;s:2:"55";}
a:2:{i:0;s:4:"1101";i:1;s:4:"1111";}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;i:1101;}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:2:"55";}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1090";}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1101";}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"6867";}
a:2:{i:0;s:4:"1590";i:1;s:4:"1090";}
a:2:{i:1;s:2:"55";i:2;i:1101;}
a:2:{i:1;s:2:"55";i:2;i:1111;}
a:2:{i:1;s:4:"1065";i:2;i:55;}
a:2:{i:1;s:4:"1101";i:2;i:1111;}
a:3:{i:0;s:2:"55";i:1;s:4:"1101";i:2;s:4:"1111";}
a:3:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:4:"1111";i:2;s:4:"6867";}
a:3:{i:0;s:4:"1065";i:2;s:4:"6867";i:3;i:1111;}
a:3:{i:0;s:4:"1101";i:1;s:2:"55";i:2;s:4:"1111";}
a:3:{i:0;s:4:"1590";i:1;i:1065;i:2;i:6719;}
a:4:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:2:"55";i:2;i:6588;i:3;i:6719;}
a:4:{i:0;s:4:"1065";i:2;i:6588;i:3;i:6719;i:4;i:6856;}
a:5:{i:0;i:1111;i:1;i:2127;i:2;i:2128;i:3;i:2129;i:4;i:2130;}
a:5:{i:0;s:4:"1111";i:1;i:2127;i:2;i:2128;i:3;i:2129;i:4;i:2130;}
a:6:{i:0;i:1065;i:1;i:6273;i:2;i:6274;i:3;i:6588;i:4;i:6719;i:5;i:6856;}
a:6:{i:0;s:4:"1065";i:1;i:6273;i:2;i:6274;i:3;i:6588;i:4;i:6719;i:5;i:6856;}
a:6:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1101";i:2;i:2127;i:3;i:2128;i:4;i:2129;i:5;i:2130;}
a:7:{i:0;s:4:"1065";i:1;i:6273;i:2;i:6274;i:3;i:6588;i:4;i:6719;i:5;i:6856;i:6;i:6867;}
a:7:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1065";i:2;i:6273;i:3;i:6274;i:4;i:6588;i:5;i:6719;i:6;i:6856;}
a:8:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1065";i:2;i:6273;i:3;i:6274;i:4;i:6588;i:5;i:6719;i:6;i:6856;i:7;i:6867;}
סוג קובץ
הכל
אתר
וידאו
לומדה
מסמך/מצגת
שמע
Filter by שפות
אמהרית
אנגלית
עברית
ערבית
רוסית
Filter by סוגי תוכן
אסטרטגיה/מדיניות
כתבי עת
מודל/מדריך הפעלה וכלים יישומיים
מערכי שיעור והדרכה
משבר הקורונה
ספרים
סקירות, מסמכי רקע ומחקר
סרטון
Filter by אגפים
ג'וינט ישראל (כללי)
ג'וינט-"ישראל מעבר למגבלות"
ג'וינט-אלכא
ג'וינט-אשל
ג'וינט-אשלים
ג'וינט-תבת

סינון תוצאות

מציג 1-12 מתוך 83 תוצאות.

מודלים אפשריים להגמשת מערכת היחסים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי

סקירת חמישה מקרי בוחן מהארץ ומהעולם שבהם השלטון המרכזי או המקומי יזמו התאמה מחודשת בחלוקת הסמכות והאחריות בתכנון, יישום או פיקוח של מדיניות או מתן שירותים לתושבים. שותפים: נכתב ע”י ד”ר דבורה אברמזון ברוש  

מסמך/מצגת 2020

אתר השיטה לבניית וניהול שותפויות

השיטה לבניית שותפויות ולניהולן פותחה על ידי ג’וינט-אלכא על בסיס ניסיון בניהול עשרות סוגי שותפויות. השיטה מתווה תהליך שלם, הכולל: ייזום שותפות, עיגונה, ביסוסה וניהולה השוטף עד שלבי הסיום. השיטה, כמו שותפות, מורכבת משבעה שלבים כאשר לכל שלב יש את המאפיינים הייחודים לו. תגיות: שותפויות, שיטה, בין מגזריות, שיתופי פעולה, כלים לכניסה לאתר: לחצו כאן

אתר 2020

תיק חפיפה לרכזים ומנהלי מיזם קהילות דיגיטליות ברשויות

שותפים: המשרד לשוויון חברתי

מסמך/מצגת 2020
עושים את זה נכון: ביזור בראייה עולמית | מדריך לקובעי מדיניות

עושים את זה נכון: ביזור בראייה עולמית | מדריך לקובעי מדיניות

דוח זה מכיל סקירה מקיפה של מדיניות ורפורמות ביזור במדינות ה-OECD ובמדינות נוספות. הביזור, המכונה לעיתים מהפכה “דוממת” או “שקטה”, נמנה עם הרפורמות החשובות ביותר שבוצעו ביובל האחרון. הדוח טוען, שתוצאות הביזור מבחינת דמוקרטיה, יעילות, אחריותיות, פיתוח אזורי ומקומי תלויות מאוד באופן שבו הביזור מתוכנן ומיושם. הפקת המרב ממערכות ביזור חיונית במיוחד בהקשר של “גיאוגרפיית […]

מסמך/מצגת 2020
הרפורמה לקידום אזוריות וביזור סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי

הרפורמה לקידום אזוריות וביזור סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי

הצוות לקידום אזוריות בישראל הוקם בדצמבר 2018 במסגרת שותפות של משרד הפנים עם ג’וינט-אלכא ובתמיכת קרן ראסל-ברי. הצוות כולל בעלי תפקידים בכירים לשעבר מהשלטון המרכזי והמקומי ומאנשי אקדמיה אשר התבקשו לבחון את השפעת המבנה השלטוני על תפקוד המערכת בתחום המינהלי, הכלכלי והחברתי ולגבש רפורמה לקידום אזוריות בישראל. התוצר של עבודת הצוות הוא דו”ח המלצות לקידום […]

מסמך/מצגת 2020
default_banner

Regionalism in International Contexts

To supplement the Ministry of Interior and JDC’s ongoing research and planning effort to design a regional model for Israel, this work focused on surfacing strategies and lessons from regional reform efforts around the world with relevant implications for Israel. The work centered on two objectives: 1. Conducting in-depth research on regionalism in other national contexts to inform […]

מסמך/מצגת 2020
default_banner

אזוריות בהקשרים בינלאומיים

כדי להשלים את המאמץ המתמשך בחקר ובתכנון שעורכים משרד הפנים וארגון ג’וינט ישראל לצורך עיצוב מודל אזוריות לישראל, עבודה זאת מתמקדת באסטרטגיות ובלקחים שעולים מתוך יוזמות לרפורמות המקדמות אזוריות ברחבי העולם, הרלוונטיות גם לישראל. המיזם הנוכחי סימן שני יעדים: ביצוע מחקר עומק בנושא אזוריות בהקשרים בינלאומיים כדי להפיק דוגמאות ותובנות שיסייעו בגיבוש אסטרטגיות עבור ישראל; […]

מסמך/מצגת 2020
גמישות בין שלטון מרכזי ומקומי

מודלים להגמשת מערכת היחסים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי

מערכת היחסים בין הרשויות המקומיות לבין משרדי הממשלה בישראל מציפה לאורך השנים אתגרים והתמודדויות שהעלו צורך בחשיבה מחודשת על חלוקת הסמכויות והאחריות בין דרגים שלטוניים אלו. בעשורים האחרונים ניכרת מגמה גוברת למתן אוטונומיה לרשויות המקומיות בשלבי התכנון והיישום, והיא באה לידי ביטוי הן בספרות המחקרית־האקדמית והן בפרקטיקה במדינות רבות בעולם. רעיונות אלו מבוססים על ההבנה […]

מסמך/מצגת 2020
default_banner

מדריך לעבודה מרחוק בשלטון המקומי

מדריך דינאמי ומתעדכן שנבנה על ידי משרד הפנים, מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי וג’וינט אלכא. המדריך מבוסס על חומרים שפותחו בתקופה האחרונה וביתר שאת לאור משבר הקורונה, על ידי רשויות מקומיות, חברות טכנולוגיות, עמותות ושותפים רבים לדרך. מטרתו של המדריך להנגיש כלים, טיפים ומידע חשוב כדי לסייע לרשויות מקומיות להטמיע כלים ותהליכים לעבודה מרחוק – […]

אתר 2020

Whizz’dm – ספרינט דיגיטלי

מודל עבודה מרחוק לפיתוח שירותים ומוצרים המאפשר להגיע בזמן קצר לתוצרים מוחשיים שניתן להטמיע בשטח. המודל מאפשר גמישות במקום ובזמן, שילוב עבודה אישית ועבודת צוות, ומימוש מקסימלי של יכולות אנושיות, ידע ומומחיות של צוות מבוזר למעבר לאתר: https://www.whizzdm.com/   שותפים: Whiteboard  

אתר 2020

שאלון אוריינות דיגיטלית

כלי לרשויות וארגונים – שאלון מדד אוריינות דיגיטלית של משתתפים בתכניות  

מסמך/מצגת 2020

אוריינות דיגיטלית בירושלים

נתוני בייסלין של תושבי ירושלים בחלוקה לאוכלוסיות שותפים: ישראל דיגיטלית, עיריית ירושלים, Kayma

מסמך/מצגת 2020
דילוג לתוכן
Send this to a friend