fbpx

הכדאיות הכלכלית של השקעה בגיל הרך בישראל – בחינת התועלות החברתיות והכלכליות בהשקעה בילדים בגילאי לידה עד 6

נוצר ע"י נועה בן דוד, ראש תחום לגיל הרך, ורונלי פארן רותם, מחקר ומדדי מוביליות, ג'וינט -אשלים ובוצע על ידי עומר שניר ואחינועם זיגל מצוות המחקר והפיתוח ב Social Finance Israel.
מסמך/מצגת36 עמ'עברית2021

תקציר

בחינת התועלת הכלכלית שעשויה להיווצר כתוצאה מהשקעה לאומית תוספתית
בגילאי לידה עד 6 בתחום החינוך-טיפול משקפת את התפיסה והאסטרטגיה המתפתחות באשלים,
לפיהן יש להעמיק את פעילות ג’וינט-אשלים כארגון פיתוח לקידום מוביליות חברתית-כלכלית; זאת, על מנת לחולל השפעה במצבם של פרטים ואוכלוסיות בטווח הקצר והבינוני, ולהביא לאימפקט ברמה הלאומית.

מסמך זה הינו תוצר של שיתוף פעולה בין ג’וינט-אשלים לחברת Social Finance Israel
(“SFI”) חל”צ, ומטרתו לקדם את השיח החברתי בעזרת הבנת הכדאיות הכלכלית של ההשקעה באוכלוסיית הילדים בגיל הרך בישראל, כחלק מהרצון לחולל שינוי בתפיסת ההשקעה הציבורית וביישומה עבור אוכלוסייה זו.

תגיות: אשלים, מוביליות, גיל רך, כדאיות כלכלית, השקעת אימפקט

כל הזכויות שמורות לג’וינט

דילוג לתוכן
Send this to a friend