fbpx

תמיכה במשפחות בתהליך פרידה וגירושין: חקיקה, מדיניות ופרקטיקות מיטביות סקירה בין-לאומית

נוצר ע"י יואה שורק, זהר אור שרביט, טל לנטו
מסמך/מצגת110 עמ'עברית2024

תקציר

מטרת-העל של סקירה זו היא לספק מידע שנאסף ממדינות מערביות מגוונות במטרה לטייב את הפיתוח של מדיניות הטיפול במשפחות המצויות בתהליך פרידה וגירושין בישראל. נושאי הסקירה קשורים רובם ככולם במשפחות המצויות בתהליך פרידה וגירושין: החקיקה ומדיניות הטיפול במשפחות אלו ובמשפחות עם עימות הורי; סוגי מענים שניתנים למשפחות אלו; מענים מותאמים ומונגשים למשפחות מקבוצות ייחודיות באוכלוסייה זו; חקרי מקרה בעניין מודלים אינטגרטיביים של שירותים למשפחות אלו; חסמים ואתגרים במתן שירותים למשפחות אלו; ועקרונות הפרקטיקה המיטבית.

המחקר בוצע ביוזמת מינהל שירותים אישיים וחברתיים במשרד הרווחה והביטחון החברתי וג‘וינט ישראל-אשלים ומומן בסיוע משרד הרווחה והביטחון החברתי

דילוג לתוכן
Send this to a friend